Kokosproducten van de beste kwaliteit
Biologisch, duurzaam in groothandel volumes
Private Label Opties
Valued ShopsAccount aanmaken
0
0

Algemene voorwaarden

CocoNamvie B.V. - Kokosproducten. Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn
steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van CocoNamvie B.V.

Laatst gewijzigd op: 20 juli 2022

 

Artikel 1. Definities


1.1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2. CocoNamvie B.V., gevestigd aan Nieuwstraat 5 A 8, 3743BK Baarn en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87061643, ook te
vinden op: https://www.coconutwholesale.com.

1.3. Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.

1.4. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom)
waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder
uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten,
domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige
rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.5. Offerte: een schriftelijk aanbod van CocoNamvie B.V.

1.6. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet
handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met CocoNamvie B.V. een
Overeenkomst heeft gesloten.

1.7. Oplevering: vindt plaats na goedkeuring van Opdrachtgever, na
ingebruikneming door Opdrachtgever of door in kennisstelling van
Opdrachtgever, waarna een reactie daarop van Opdrachtgever is uitgebleven
binnen 7 dagen na in kennisstelling.

1.8. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan
CocoNamvie B.V. zijn Producten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de
Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

1.9. Partij(en): CocoNamvie B.V. en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.

1.10. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een
Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie
vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de
omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk
dient te worden behandeld.

1.11. Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die
op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.

1.12. Zakelijke Klant: de Opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of
bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van
iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding,
totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene
Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten
tussen Opdrachtgever en CocoNamvie B.V., indien Opdrachtgever de gelding
ervan in eerdere Overeenkomsten met CocoNamvie B.V. heeft aanvaard.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of
niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de
Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.

2.4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke
product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die
voorwaarden ook van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Alle Offertes en andere aanbiedingen van CocoNamvie B.V. zijn vrijblijvend en
geldig voor de duur van 30 dagen.

3.2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de
Opdrachtgever van de Offerte van CocoNamvie B.V. en het voldoen aan de
daarbij door CocoNamvie B.V. gestelde voorwaarden.

3.3. Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de
Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod
kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. CocoNamvie B.V. zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de
uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in
de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen,
start CocoNamvie B.V. direct met de uitvoering van de Overeenkomst.

4.2. Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt
CocoNamvie B.V. Opdrachtgever daarvan in kennis. Zakelijke klant wordt
geacht akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum.
Pagina 3 van 9

4.3. Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van
het door CocoNamvie B.V. te leveren Producten ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst.

4.4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs
nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht
mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat
alle gegevens, waarvan CocoNamvie B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn
of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan CocoNamvie
B.V. worden verstrekt.

4.5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist,
heeft CocoNamvie B.V. het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van
de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing
op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst
verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.

4.6. CocoNamvie B.V. is niet gehouden om werkzaamheden door Opdrachtgever
aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor
goederen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst die door of
namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, of door een door Opdrachtgever
aangewezen leverancier worden of zouden worden geleverd, alsmede voor
de niet of niet tijdige levering daarvan.

Artikel 5. Duur en einde van de Overeenkomst

5.1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien
er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan
voor de duur die noodzakelijk is ten behoeve van het leveren van de
Producten.

5.2. Zakelijke Klant kan de Overeenkomst tussentijds niet opzeggen.

5.3. In geval van opzegging zal Opdrachtgever het volledige bedrag moeten
betalen, verminderd met de besparingen die voor CocoNamvie B.V. uit de
opzegging voortvloeien. CocoNamvie B.V. zal het reeds voltooide werk dan
opleveren. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door
CocoNamvie B.V. te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever
verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de
verrichte arbeid en de winst die CocoNamvie B.V. over het gehele werk zou
hebben gemaakt. De bedragen blijven na beëindiging van de Overeenkomst
verschuldigd en zijn vanaf de dag van opzegging direct opeisbaar.

5.4. CocoNamvie B.V. mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of
opzeggen indien:

- Opdrachtgever failliet is verklaard;
- Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
- De onderneming van Zakelijke Klant wordt ontbonden of geliquideerd.

5.5. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de
Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst
onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens
rechtsopvolgers.

Artikel 6. Prijs en betaling

6.1. Opdrachtgever betaalt CocoNamvie B.V. het bedrag zoals vermeld in de
Overeenkomst. Alle door CocoNamvie B.V. genoemde prijzen zijn in euro's. In
sommige gevallen wordt een aanbetaling vereist. Het aan te betalen bedrag
wordt opgenomen in de Overeenkomst.

6.2. Alle door CocoNamvie B.V. genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting
(btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij
anders vermeld.

6.3. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

6.4. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en
deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft CocoNamvie B.V. het recht de
prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is
gekomen.

6.5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet,
wordt hij door CocoNamvie B.V. gewezen op de te late betaling. Na
kennisgeving van de niet-tijdige betaling gunt CocoNamvie B.V.
Opdrachtgever een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen.

6.6. Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag
en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige
vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten,
met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en
incassobureaus.

6.7. CocoNamvie B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of
Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van
alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van
de Overeenkomst. Indien CocoNamvie B.V. op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. Indien en voor zover de Overeenkomst voorziet in enige overdracht van
eigendom dan wel de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten van
CocoNamvie B.V. aan Opdrachtgever, blijven alle geleverde goederen
eigendom van CocoNamvie B.V. zolang CocoNamvie B.V. geen volledige
betaling van het gehele terzake overeengekomen bedrag heeft ontvangen.

Artikel 8. Verplichtingen Opdrachtgever

8.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en
gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst,
tijdig aan CocoNamvie B.V. worden verstrekt. Opdrachtgever is
verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Hieronder wordt
mede begrepen, maar is niet beperkt tot, het voldoen aan
vergunningsaanvragen en andere wettelijke vereisten.

Artikel 9. Meerwerk

9.1. Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van
Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden
dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk
beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk
zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

9.2. Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van
Opdrachtgever dan wordt het meerwerk vergoed door Opdrachtgever.
CocoNamvie B.V. mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in
onderhandeling treden.

9.3. Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de
Oplevering van Producten, ook indien er een tijdstip van Oplevering is
overeengekomen. Opdrachtgever heeft voor die vertraging geen recht op
schadevergoeding.

9.4. Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar)
meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of
ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.

9.5. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan CocoNamvie
B.V. zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. CocoNamvie B.V. stelt
Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis.

Artikel 10. Levering en levertijd

10.1. Door CocoNamvie B.V. genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden
niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

10.2. CocoNamvie B.V. behoudt zich het recht voor om, indien mogelijk, de
benodigde goederen en apparatuur te laten afleveren bij Opdrachtgever. De
gereedstaande apparatuur en goederen kunnen voor rekening en risico van
de Opdrachtgever worden opgeslagen.

10.3. CocoNamvie B.V. blijft eigenaar van alle Producten totdat Opdrachtgever
heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens CocoNamvie B.V.,
daaronder ook verstaan de verschuldigde bedragen wegens een
tekortkoming.

Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten

11.1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen,
tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke CocoNamvie B.V.
verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij CocoNamvie B.V.

11.2. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op
de Intellectuele Eigendomsrechten van CocoNamvie B.V. en/of haar
licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder
toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen
van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat
enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst
en de toepasselijke wetgeving.

Artikel 12. Geheimhouding

12.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de
Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer
deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door
een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen
deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen
ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

12.2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de
Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de
verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het
vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens
indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van CocoNamvie B.V.

13.2. CocoNamvie B.V. zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig en veilig
mogelijk uit te voeren. CocoNamvie B.V. kan geen invloed uitoefenen op het
uiteindelijke gebruik van het geleverde. Opdrachtgever is dan ook zelf
verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst.

13.3. Oplevering van de Overeenkomst ontslaat CocoNamvie B.V. van alle
aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever ten tijde van de
Oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

13.4. De totale aansprakelijkheid van CocoNamvie B.V. voor directe schade geleden
door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen
van CocoNamvie B.V., diens Werknemers of door hem ingeschakelde derden,
is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen
beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de in de Overeenkomst bedongen
prijs (inclusief btw), met een maximum van € 1.000,00.

13.5. Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter
vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele
redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CocoNamvie B.V.
aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter
voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

13.6. Aansprakelijkheid van CocoNamvie B.V. jegens Opdrachtgever voor indirecte
schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst,
vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens
overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden,
schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking,
informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door
CocoNamvie B.V. gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet
uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst, is uitgesloten.

13.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds
dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder
geval binnen twee (2) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij
CocoNamvie B.V. meldt.

13.8. De aansprakelijkheid van CocoNamvie B.V. met betrekking tot toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien
Opdrachtgever CocoNamvie B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in
gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de
tekortkoming, en CocoNamvie B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de
nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling
dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, zodat CocoNamvie B.V. in staat is adequaat te reageren.

13.9. Opdrachtgever vrijwaart CocoNamvie B.V. voor alle aanspraken van derden
(waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade,
kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.

13.10. CocoNamvie B.V. kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de
Overeenkomst worden gehouden indien CocoNamvie B.V. in de nakoming
wordt verhinderd als gevolg van overmacht. CocoNamvie B.V. is niet
aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.

13.11. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van
publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of
programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik
heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van Werknemers,
overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen,
terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

13.12. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen
het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op
grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar
verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige
verschuldigd zullen blijven.

Artikel 14. Wijziging Algemene Voorwaarden

14.1. CocoNamvie B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden
te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds
gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen
na bekendmaking van de wijziging.

14.2. Wijzigingen worden bekend gemaakt via
https://www.coconutwholesale.com, per e-mail aan Opdrachtgever, of een
ander kanaal waarvan CocoNamvie B.V. kan bewijzen dat de bekendmaking is
verzonden naar Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van
ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven
geen berichtgeving.

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt
voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding
van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse
rechter in het arrondissement waar CocoNamvie B.V. gevestigd is.

15.3. Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie
per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van
de e-mail voldoende vaststaat.

15.4. Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig
blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of
Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een)
nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan
de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

15.5. CocoNamvie B.V. is gerechtigd om zijn rechten en plichten, die voortvloeien
uit de Overeenkomst, over te dragen aan een derde partij die CocoNamvie
B.V. of de bedrijfsactiviteiten van CocoNamvie B.V. overneemt.

Naam: CocoNamvie B.V.
Adres: Nieuwstraat 5 A 8, 3743BK Baarn
E-mailadres: [email protected]
Telnr.: +31(0)6-51243283

For all other questions

Call us

Monday - Friday

+31651243283

E-mail

Neem contact op

[email protected]

Social media

9.5Review LogoWij scoren een 9.5 op Valued Shops

CoconutWholesale.com

Nieuwstraat 5-A8
3743 BK Baarn
Netherlands

NL864192216B01
87061643

Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking